Mentalno zdravlje u našem okruženju

Život je lep - nudimo Vam da to i osetite!

Zivot je lep

Imamo razvijen koncept lečenja najrazličitijih mentalnih bolesti:

  1. Za sve oblike stanja straha / agorafobiju, panični poremećaj, anksiozni poremećaj, specifičnu, socijalnu fobiju ..../ nudimo „integrativni“ model terapije koji se sastoji od primene adekvatne psihoterapije /kognitivno-bihevioralne, psihoanalitičke ili suportivne/, kao „osnovnim“ oblikom lečenja, uz farmakoterapiju /terapiju lekovima/, kao privremeno, pomoćno terapijsko sredstvo pre svega radi ublažavanja psihičke patnje. Ovaj model terapije se svuda u svetu pokazao kao najefikasnijim u lečenju raznih oblika stanja straha.
  2. Za različite oblike depresivnih poremećaja nudimo takođe najefikasniji „integrativni“ model terapije, koji se sastoji iz kognitivne psihoterapije i farmakoterapije zajednički odabranim antidepresivima. U kasnijoj fazi terapije lečenje uključuje mogućnost uvođenja psihoanalitičkog modela psihoterapije.
  3. Za psihotične poremećaje nudimo terapijski model koji se bazira na lečenje adekvatnim, savremenim atipičnim antipsihoticima uz suportivno, edukativnu i rekonstruktivnu psihoterapiju obolele osobe i članova njegove porodice.
  4. Kod dementnih poremećaja pokušavamo rano otkrivanje, u prvom stepenu smanjenja kognitivnog funkcionisanja i terapijom savremenim farmako loškim i nefarmakološkim metodama i lečenjima maksimalno moguće usporavanje procesa mentalnog propadanja. Tu posebno važnim smatramo „rad sa članovima porodice, negovateljima“ dementnih osoba.
  5. Kod različitih poremećaja seksualnog funkcionisanja primenjujemo savremenu, seksualnu terapiju u saniranju nastale seksualne problematike.
  6. Kod poremećaja u mladosti i adolescenciji težište terapije zasnivamo na psihoterapijskom tretmanu.
  7. Kod narušavanja porodičnih odnosa primenjujemo sistemsku porodičnu terapiju, izmenama komunikacija učenjem asertivnih veština komunikacije.

Zatvori