Mentalno zdravlje u našem okruženju

Naš program za trajno izlečenje bolesti zavisnosti

Naš program trajnog izlečenja uključuje oslobađanje od droge za 5 – 7 dana, bez krize, edukaciju o bolestima zavisnosti, farmakoterapiju, sistemsku porodičnu psiho terapiju do potpunog napuštanja bolesnih sistema i promene ličnosti do trajnog izlečenja.

Prvi korak je postupak oslobađanja /“detoksifikacije“/ od droge uz paralelno rešavanje često vrlo neprijatnih simptoma „krize“. Istovremeno sa „čišćenjem" organizma od droge, vrši se fizički oporavak, stabilizacija telesnih funkcija, depresivnosti, psihotičnosti i dr komplikacija, ukoliko se naravno pojave. U našoj ordinaciji, vršimo detoksifikaciju u trajanju od 5 – 7 dana, oslanjajući se na nasavremeniji preparat koji se koristi u Evropi i Americi, buprenorfin. Vršimo brzu i sigurnu detoksifikaciju, praktično i paralelno poništavajući sve simptome krize. Rešavamo „krizu bez krize“ !

Drugi korak je obezbeđivanje da uspostavljena apstinencija /stanje bez droge/ traje tokom čitavog procesa izlečenja. U našoj ordinaciji to činimo sa aplikacijom blokatora /opijatskog ili antialkoholnog/, naltrexona, koji će poništavajući dejstvo ili smanjujući želju za „drogom ili alkoholom“ obezbediti očuvanje apstinencije.


Treći korak se sastoji u psihoedukaciji zavisnika i članova porodice o svim aspektima, načinima i uzrocima nastanka te sveukupnim socijalnim, psihološkim i fizičkim posledicama bolesti zavisnosti. U našoj ordinaciji sprovodimo organizovan psihoedukativni program, sa težištem na upoznavanje sa funkcionisanjem u dotadašnjem bolesnom zavisničkom sistemu, igranjem „zavisničkih igara“,te važnošću promenama sistema i promenama ličnosti na putu ka trajnom izlečenju.

Četvrti korak sadrži nastojanja da se postignu trajne promene /dosazrevanjem ličnosti, promene i formiranje novih, zdravih sistema/vršnjački, partnerski, porodični/ kao osnov trajnog izlečenja od bolesti zavisnosti. U našoj ordinaciji, kroz pojedinačne, porodične i grupno-porodične psihoterapijske seanse postižemo trajne promene u sistemima koje formira zavisnik i trajne promene ličnosti kao zacrtani cilj trajnog izlečenja od bolesti zavisnosti.

PROGRAM JE KONCIPIRAN DA TRAJE NAJMANJE 16 MESECI!

Program izlečenja od bolesti zavisnosti je usklađen sa programom lečenja Specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti „Naltrex Zone“ u Beogradu, a isti se bazira na principima lečenja u Specijalnom centru za lečenje zavisnosti u New Jersey-u, USA.

Zatvori